Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

Sakaryalı Öğretmenin Dünya Çapında Başarısı

25 Ağustos 2019 | Haberler
Elem ??retmen 2019 Global TeacherAwards ?d?l?ne lay?k g?r?ld?.

 Zübeyde Han?m Ortaokulu anas?n?f? ö?retmeni Elem Gökta?, her y?l yapt??? farkl? projeler ve e?itimde kulland??? yeni yakla??mlar ile Hindistan merkezli uluslararas? bir e?itim yönetimi kurulu?unca yap?lan de?erlendirmede 2019'un küresel ö?retmenleri aras?na girdi. 

  

  

  

Dünya çap?nda 12 bin ö?retmenin ba?vurdu?u, Türkiye’den 8 ö?retmenin kazand??? 2019 Global TeacherAwards ödülüne lay?k görülen Sakaryal? ö?retmenimiz ilimiz e?itim camias?na büyük gurur ya?att?. 

  

  

  

Merkezi Hindastan'da bulunan AKS Education birçok ülkede temsilcilikleri olan, binlerce e?itim kurumuna dan??manl?k yapan bir e?itim yönetimi kurulu?udur. Bu y?l  70 ülkeden 12 binden fazla  ba?vuru aras?ndan  Türkiye'den ödüle lay?k görülen Elem Gökta? ö?retmenimiz farkl? çal??ma ve projeleriyle dikkat çekiyor. 

  

  

  

Yapt??? projelerle özellikle okul öncesi e?itimin önemine dikkat çeken, okul öncesi e?itim program?n? proje tabanl? ö?renme ile zenginle?tiren, s?n?f içi farkl? ö?renme yöntemleri geli?tiren, dijital ö?renmeleri içeren, okul aile i?birli?inin üst düzeyde oldu?u ulusal ve uluslararas? çal??malar yapan ö?retmenimizin projelerinden baz?lar? ?öyle: Heybemde Kitap Var, Her Gece bir De?er Bir Ömre Bedel, Oku Anlat De?erine De?er Kat, ?ampiyonum Sensin, L?ttle Schools Outdoor, Duvars?z S?n?flar Fark?nda Ya?amlar, E?lenerek Ö?reniyorum Yenilikleri Seviyorum, Minik ka?ifler Kodluyor, OrffSchulwerk Project, Ritim Tak?m?, 81 il 81 Masal 1 Battaniye, HearTheChildren’sVoices, Çocuklar ?cat Ç?kars?n Diye, Kes Yap??t?ra son okul öncesinde inovasyon, 81 il 81 bayrak. 

  

  

  

2019 Global TeacherAwards ödül töreni için 15 Eylül'de Hindistan'a davet edildi?ini belirten Elem Gökta?  bu ödülü ba?ta ?ehit ö?retmen Dilay Kerman olmak üzere tüm ?ehit ö?retmenlerimiz için alaca??n? ve ülkemizi temsil edece?i için gurur ve mutluluk duydu?unu belirtti.  

  

  

  

Sakarya ?l Milli E?itim Müdürü Fazilet Durmu?, dünya çap?nda bir ba?ar? kazanan Zübeydehan?m Ortaokulu ö?retmeni Elem Gökta?’? ba?ar?s?ndan dolay? tebrik ederek, ilimiz e?itim camias? ad?na büyük gurur duyduklar?n? ifade etti.