Hoşgeldiniz 16 Ekim 2019 Çarşamba

Büyükşehir'in hizmet kadrosu tanıtıldı

15 Ağustos 2019 | Haberler
B?y?k?ehir Belediyesi, BELPA? ve SASK?ye yeni atanan b?rokratlar?n tan?t?m toplant?s?n? d?zenleyen ba?ka Ekrem Y?ce, ?B?nyemize d?hil olan ve yeni g?revler tevdi etti?imiz ?al??ma arkada?lar?m?z?n ?ehrimize en iyi katk?lar? sunaca?? konusunda ??phemiz yok. ?n?allah B?y?k?ehir Belediyemiz ile birlikte Su ve Kanalizasyon ?daremiz (SASK?) ve BELPA? ?n?m?zdeki d?nemde ciddi hizmetleri hayata ge?irecek, vatanda?lar?m?za en etkili ?ekilde hizmet sunacaklard?r? dedi. Sakarya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Ekrem Yüce, Büyük?ehir Belediyesi, BELPA? ve SASK?’ye yeni atanan bürokratlar?n tan?t?m toplant?s?n? düzenledi. Yeni atanan bürokratlar?n ?ehrimize hay?rl? olmas?n? dileyen Ba?kan Ekrem Yüce, Rolümüzün üstesinden ba?ar?yla gelmek, ?ehrimizi mümkün olan en iyi ?ekilde yönetebilmek için kadromuzu çok tecrübeli, alan?nda ba?ar?l?, örnek i?lere imza atm?? ve vizyon sahibi yöneticilerle güçlendirdik ifadelerinde bulundu. AKM’de gerçekle?tirilen programa AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Sakarya Milletvekili Ali ?hsan Yavuz, AK Parti ?l Ba?kan? Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Sava?an, Büyük?ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard?mc?lar?,SASK? ve BELPA? yöneticileri ve çok say?da bas?n mensubu kat?ld?.Sakarya geli?ime her zaman aç?kHer ?ey Sakarya’n?n gelece?i için diyen Ba?kan Ekrem Yüce, “Sakarya; tar?m, turizm, sanayi ba?ta olmak üzere birçok alanda gerek jeopolitik konumu, gerek co?rafyas?, gerekse kozmopolit yap?s?yla önemli bir potansiyeli içerisinde bar?nd?r?yor. Ayr?ca ?stanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi önemli ?ehirlere yak?nl??? ile liman, havaliman? ve demiryolu gibi lojistik avantajlar? da ön plana ç?kar?yor. Denizi, gölleri, nehri, dereleri, ovalar?, longozu, yaylalar? k?sacas? e?siz do?as? ve örnek yatay mimari anlay??? ise Türkiye’nin en ya?anabilir ?ehirleri aras?ndaki konumunu daha da sa?lamla?t?r?yor. Bu ba?lamda Sakarya, geli?ime daima aç?k ama ayn? zamanda bunu do?ayla bütünle?erek gerçekle?tirebilecek bir ilerleme tasavvuru ta??yor. Bizler de Büyük?ehir Belediyesi olarak ?ehrin mimari, kültürel, sportif, sosyal ve daha birçok alan?nda kritik bir rol üstleniyoruz” dedi.Çal??ma arkada?lar?m?z bizler için önemliAç?klamalar?na devam eden Ba?kan Yüce, “Zaten hâlihaz?rda güçlü olan kadromuzu daha da güçlendirdi?imize inan?yoruz. Rolümüzün üstesinden ba?ar?yla gelmek, ?ehrimizi mümkün olan en iyi ?ekilde yönetebilmek için kadromuzu çok tecrübeli, alan?nda ba?ar?l?, örnek i?lere imza atm?? ve vizyon sahibi yöneticilerle güçlendirmeye çal??t?k. De?i?imler her zaman olacakt?r. Tüm çal??ma arkada?lar?m?z bizler için son derece de?erlidir ve hepsinin katk?lar? bizim için büyük önem ta??maktad?r. Bünyemize dâhil olan ve yeni görevler tevdi etti?imiz çal??ma arkada?lar?m?z?n ?ehrimize en iyi katk?lar? sunaca?? konusunda ?üphemiz yok. ?n?allah Büyük?ehir Belediyemiz ile birlikte Su ve Kanalizasyon ?daremiz (SASK?) ve BELPA? önümüzdeki dönemde ciddi hizmetleri hayata geçirecek, vatanda?lar?m?za en etkili ?ekilde hizmet sunacaklard?r” ifadelerinde bulundu.?ehrimizi bir ad?m öne ta??yaca??zBa?kan Yüce, “?ehrimizi bir ad?m daha öne ç?karmak, mali anlamda daha kuvvetli bir yap? olu?turmak, kat?l?mc? ve ?effaf bir yönetim anlay???yla Sakarya’da ya?ayan her bir vatanda??m?z? sürece dâhil edebilece?imiz bir kurumsal kimlik ortaya ç?karmak için var gücümüzle çal??aca??z. Bu hedef do?rultusunda yeni görevlendirdi?imiz tüm çal??ma arkada?lar?m?za ve belediye personellerimize büyük görevler dü?üyor. Bizler gönül belediyecili?inin en güzel örneklerinden birisini insan?m?zla bulu?turmak için haz?r?z. Sözlerime son verirken bu önemli göreve bizleri lay?k gören hem?erilerimize bir kez daha te?ekkür ediyor, ?ehrimizin geli?imine katk? sa?layacak her türlü ele?tiri ve görü?e aç?k oldu?umuzu ifade etmek istiyor, sayg?lar sunuyorum” dedi.Her ?ey Sakarya içinProgramda söz alan AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ali ?hsan Yavuz, “Ba?ta Say?n Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z? bu vesileyle seçilmi? di?er ?lçe Belediye Ba?kanlar?m?z? tebrik ediyorum. Gerçekten Sakarya emin ellere emanet edilmi?. Sakarya’y? daha ileriye ta??yacak bu kadroya kolayl?klar diliyorum. Bende her ?ey Sakarya için diyorum ve sizleri tebrik ediyorum.