Hoşgeldiniz 24 Mart 2019 Pazar

Fırsat eşitliği tartışıldı

9 Mart 2018 | Haberler
TSKB ve AFD tarafından düzenlenen “Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi” konferansında fırsat eşitliği tartışıldı

 TSKB ve AFD’nin düzenlediği “Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi” konferansı, özel sektör, akademi dünyası ve farklı inisiyatiflerden temsilcilerin katılımıyla Fransız Sarayı’nda düzenlendi. Konferansın açılışındakonuşan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Ekonomik kalkınma asla sosyal kalkınmadan ayrı düşünülemez.’ Bu bakış açısıyla kapsayıcı kalkınmayı misyonumuzun ayrılmaz unsuru olarak görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını, kadın ve erkeğin üretimde eşit seviyede yer almasını önemsiyor, bu yönde hem kurum politikalarımızla hem de finansman olanaklarımızla fark yaratıyoruz” diye konuştu.

Türkiye AFD Grup Direktörü SergeSnrech ise “Her ülkenin gündeminde yer tutancinsiyet eşitliği, insani bir yükümlülük olmasının yanı sıra, firmalar için de önemli bir yatırım alanı. Araştırmalar, cinsiyet eşitliği konusunda üstün performans gösteren firmalarda, kadın çalışanların motivasyon ve sadakatlerinin de yüksek olduğunu gösteriyor. TSKB ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu önemli proje ile işyerinde cinsiyet eşitliği konusunda kararlı adımlar atan firmaları finanse ediyoruz. Bugün, bu firmalarıvizyonlarından dolayı kutluyoruz. Hayata geçirdikleri uygulamaların diğer özel sektör şirketleri için örnek oluştururken, Türkiye’de fırsat eşitliği alanındaki dönüşüme katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarında TSKB ve AFD arasında imzalanan 100 milyon Euro’luk kredi anlaşmasında bir yılı doldurduklarını hatırlatan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, “Bu kısa sürede tamamına yakınını kullandırdık.Kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 oranında artarken, bir yılın sonunda yaptığımız ikinci değerlendirmede, şirketlerin kadın dostu kriterlere uyum sağlama konusunda yüzde 30’luk bir iyileşme kaydettiğini gördük” dedi.

TSKB ve AFD tarafından düzenlenen “Özel Sektörde Kadın İstihdamı ve Ötesi” başlıklı konferansta, fırsat eşitliği ve kadın istihdamı konusunda deneyimler paylaşıldı ve gelişim yolları irdelendi. Fransız Sarayı’nda gerçekleşen etkinlik, Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Türkiye AFD Grup Direktörü Serge Snrech, TSKB Genel Müdürü Suat İnce ve TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel’in açılış konuşmalarıyla başladı.

“Kapsayıcı kalkınmayı misyonumuzun ayrılmaz unsuru olarak görüyoruz”

Geçtiğimiz yıl yine aynı salonda AFD’den temin edilen kadın istihdamı kredisinin lansmanını yaptıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, krediyle kısa sürede kat edilen önemli yola dikkat çekti. İnce “Kadın dostu kredi programımızda oldukça verimli ve katma değeri yüksek bir yılı geride bıraktık. Desteklediğimiz şirketlerle beraber kadın istihdamına yönelik somut ve ölçülebilir adımlar attık. Ülkemizin kalkınmasına verdiğimiz desteği kadın istihdamı alanına da aktarmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

TSKB’nin ülke kalkınmasına destekte 68 yılı geride bıraktığını belirten Suat İnce “68 yıllık deneyimimizden öğrendiğimiz en önemli konulardan biri şu oldu: ‘Ekonomik kalkınma asla sosyal kalkınmadan ayrı düşünülemez.’ Bu bakış açısıyla kapsayıcı kalkınmayı misyonumuzun ayrılmaz unsuru olarak görüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını, kadın ve erkeğin üretimde eşit seviyede yer almasını önemsiyor, bu yönde hem kurum politikalarımızla hem de finansman olanaklarımızla fark yaratıyoruz.” dedi.

“TSKB’de müdür ve üstü pozisyonlarda kadın oranı yüzde 51 seviyesinde”

TSKB’nin şirket politikalarıyla ve hayata geçirdiği projelerle kadınları bireysel olarak desteklerken, finansal destekleriyle şirketin bu konuda somut adımlar atmasını sağladıklarını belirten İnce, “Kadın istihdamı, TSKB için sadece bir kavramdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bunun en önemli kanıtı, kendi çalışanlarımız. Bankacılık kadrolarımızda kadınların oranı yüzde 55’i bulmuş durumda. Bu oran yönetim kadrolarımızda da çok değişmiyor; müdür ve üstü pozisyonlarda kadın oranı yüzde 51 seviyesinde. Gerek politikalarımız gerek çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla geçtiğimiz aylarda KAGİDER ve Dünya Bankası’nın öncülük ettiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını alarak bu alandaki taahhüdümüzü güçlendirdiğimizi de belirtmek isterim” dedi.

“AFD Türkiye’de yeşil ve kapsayıcı büyümeye destek oluyor”

Cinsiyet eşitliğinin hem Fransa hem de AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) için en önemli öncelikler arasında olduğunu belirten Türkiye AFD Grup Direktörü SergeSnrech, 2004’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren AFD’nin son yıllarda sosyal kapsayıcılık ve kadın istihdamına odaklandığını hatırlattı. Snrech, sözlerine şöyle devam etti: “Kadın istihdamını destekleyen bu kredi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kredide kullanılan değerlendirme metodu Fransa Çalışma Şartlarını İyileştirme Ajansı (ANACT) tarafından tasarlandı ve bir danışmanlık firmasının da desteğiyle Türkiye’ye uyarlandı.

TSKB ile birlikte üyesi olduğumuz Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) gibi önemli bir platformun da desteği ile bu projenin yakın zamanda başka ülkelerde de uygulanacağını umuyoruz.”

AFD’nin TSKB ile birlikte geliştirdiği kadın istihdamı kredisiyle ilgili bilgi veren Snrech şunları söyledi: “Bu yenilikçi proje, iş hayatında erkeklerle kadınlar arasında eşitliği geliştirmeye öncelik veren şirketlerin finanse edilmesine odaklanıyor. Bu bağlamda, şirketlerin TSKB finansmanına erişebilmesi için durumları ile ilgili kapsamlı bir öz değerlendirme yapmaları ve işyerinde eşitliği artırmak için bir aksiyon planı tasarlamaları gerekiyor.” Geçtiğimiz bir yıl içerisinde finanse ettiğimiz şirketlerde 24’ten fazla aksiyon planı gerçekleştirildiğini belirten Snrech “Bu aksiyonların hepsi cinsiyet eşitliğine farklı şekillerde katkıda bulunuyor. Örneğin, İnsan Kaynakları (İK) verilerinde cinsiyet eşitliğini gözeten şirketler, işyerinde kadınların mevcut durumunu değerlendirerek ilerlemeyi ölçebiliyor. Şirketlerde bulunan anne-bebek odalarının varlığı ile kadınların doğum izninden işe dönüşleri kolaylaşabiliyor. Aynı şekilde, kurum içi şikayet mekanizmalarının iyileştirmesi ile şirket içinde daha etkili aksiyonlar alınabiliyor. Ayrıca, belirli eğitimlerle kadınların istihdama katılmalarına katkıda bulunabiliyor” dedi.

Snrech, kredinin katma değer yarattığı diğer alanları ise şu şekilde sıraladı:

·        FarkındalığınArtması:

Finanseedilenfirmalardakadınistihdamıvefırsateşitliğikonusundafarkındalıkyaratıldı. Projesayesindebukonularüstyönetimin degündeminegirdi.

·        Kadın İstihdamıveFırsatEşitliğindeİyileşme:

Firmalarıninsankaynaklarıuygulamalarıilefinansmanolanaklarınaerişimiarasındadoğrudanbirilişkiolmasıkonusundaşirketlerinüstyönetimlerininve İK departmanlarınınfarkındalığıarttı. Pekçokfirmada, İK departmanlarıelealdıkları her konuyacinsiyeteşitliğipenceresindende bakmayaveyeniuygulamalarındacinsiyeteşitliğinigözetmeyebaşladılar. Firmalarınpekçoğu, krediyleyapacaklarıyatırımiçinkadınistihdamıyaratmakonusundakararlıhedeflergösterdi. Ayrıcabuhedefler, mevcutkadınçalışanoranlarınınüzerineçıktı. Sosyaluyumperformansıdüşükfirmalar, aldıklarıhızlıaksiyonlarladahaiyiperformansgöstergelerinekavuştu. Sosyaluyumperformansıyüksekfirmalarise, kanuniyükümlülüklerinüzerindebirperformansgöstererek, sektörleriiçiniyibirörnekhalinegeldiler.

·        KurumsalİtibarveRekabetAvantajındaArtış:
Bu iyileştirmeler, şirketlerinitibarlarınaolumluetkiyaparken, özelliklesosyaluyumperformansınıgözetentedarikçiarayışındakiuluslararasıfirmalarlaçalışmafırsatıanlamındarekabetavantajınakavuştular.

“Bir yılda kadın istihdamında yüzde 15’lik artış sağladık”

Geçtiğimiz yıl TSKB’nin kadın istihdamı ile  iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarında kullanılmak üzere AFD’den 100 milyon Euro kredi temin ettiğini hatırlatan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel ise, geçen sürede kaydedilen gelişmeleri şöyle anlattı:

“Dünyada bir ilki gerçekleştirerek, AFD ile ortaklaşa kadın temalı bir kredi tasarladık. Bir yılda kredinin büyük bölümünü tamamladık. Kredi kullandırdığımız şirketleri yedi başlık altında toplam 32 kriterde değerlendirdik. Kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 oranında artarken, bir yılın sonunda yaptığımız ikinci değerlendirmede, şirketlerin kriterlere uyum sağlama konusunda yüzde 30’luk bir iyileşme kaydettiğini gördük. Geliştirdiğimiz bu kredi programı diğer uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarının da dikkatini çekti. Kısa zamanda benzer temalı yeni kaynakların ülkemize geleceğine inanıyoruz.”

“Panellerde özel sektörde kadın istihdamı ve ötesi konuşuldu”

Konferansın ilk panelinde, özel sektörde kadın istihdamı alanında iyi uygulamalar konuşuldu. SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik moderatörlüğünde düzenlenen bu oturumda, L'Oréal İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman, Zorlu Tekstil Kadın İstihdamını Artırma Çalışma Grubu Başkanı Gülçehre Yıldırım,Memorial Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Çakar, ve Kırpart Otomotiv Organizasyonel Gelişim Yöneticisi Seda Demirbaş, fırsat eşitliğini odağına alan insan kaynakları uygulamaları ile kadınlara daha iyi çalışma şartları sunmaya yönelik kurum deneyimlerini paylaştılar.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci panelde ise KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Itır Aykut, İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İpek İlkkaracan, UN Women Kadının Güçlenmesi Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Koordinatörü Meral Güzel, Decathlon Ülke Kalite Koordinatörü Ayhan Algur ve Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu’ndan François Begeot, kadın istihdamını sosyal kapsayıcılık perspektifindendeğerlendirdiler. Panelde fırsat eşitliği ve kadın istihdamı konusunda gelişim alanlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırılırken özellikle ‘çocuk bakımı’ ve ‘tedarik zincirinde kadın’konuları detaylı şekilde ele alındı.

TSKB Hakkında: TSKB, 1950'den bu yana, kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri sunarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlamaktadır. Uluslarüstü finans kurumları ile geliştirmiş olduğu uzun soluklu iş ortaklıkları kapsamında küresel fonları Türk iş dünyasının yatırımları ile buluşturan TSKB, uzun vadeli kredilerin yanı sıra yatırımların finansal, teknik ve çevresel sürdürülebilirliği için özel danışmanlık çözümleri de sunmaktadır. TSKB ayrıca nitelikli yatırım bankacılığı hizmetleriyle Türk ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için değer yaratmaktadır. Küresel olarak kabul görmüş sürdürülebilirlik uygulamalarını ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla bankacılık süreçlerine entegre eden TSKB, iş dünyasının düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için kaynak sağlamaktadır. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası, finans sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip ilk Türk bankası gibi başarılara imza atmış olan TSKB, 2016 yılında uluslararası piyasalarda ihraç ettiği ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ile ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiştir. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek derecelendirmeye sahip kurumlardan biri olan TSKB, ayrıca, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. TSKB, başarılı uygulamaları ile bugüne dek Euromoney, Financial Times, IFC, CDP, Global Capital, IFR-Thomson Reuters ve Bonds&Loans gibi uluslararası platformlar tarafından pek çok ödüle layık görülmüştür. Merkezi İstanbul’da olan TSKB’nin, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunmaktadır. www.tskb.com.tr | www.cevreciyiz.com

AFD Hakkında: Bir kamu finans kuruluşu olan AgenceFrançaise de Développement (AFD), gelişmekte olan ülkelerde ve denizaşırı Fransa topraklarında yoksullukla mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla yetmiş yıldan bu yana çalışmaktadır. Dört kıtaya yayılmış, 75 temsilcilik ofisi bulunan AFD, toplumların yaşam şartlarını iyileştiren, ekonomik büyümeyi destekleyen ve gezegeni koruyan projelere destek vermektedir. 2015 yılında AFD, gelişmekte olan ülkeler ve deniz aşırı Fransız topraklarındaki faaliyetlere 8,3 milyar Euro’nun üzerinde finansman sağlamıştır. www.afd.fr