Hoşgeldiniz 24 Mart 2019 Pazar

5G Teknolojisi ile akıllı ulaşım

5 Mart 2018 | Ekonomi
Türk Telekom,5G Teknolojisi ile akıllı ulaşım sistemleri alanında deneme yapan ilk Türk operatörü oldu

Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşmeBakanı Ahmet Arslan tarafındantanıtımıyapılanUlusalGenişbantStratejisiveEylemPlanı (2017-2020) arasındayeralanAkıllıUlaşımSistemlerialanındadenemeyapan ilk TürkoperatörüTürk Telekom oldu.  

Mobil DünyaKongresi’nde (MWC 2018) Türk Telekom ve NokiabirilkeimzaatarakgerçekleştirdiğiV2X demosusunda,katılımcılar5G altyapısıüzerindeçalışanAkıllıUlaşımsistemlerinindevredeolduğugeleceğeaityoğuntrafikhareketibulunanbirmetropolkentinsanalcaddelerinegötürüldü.

 Türk Telekom,  Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında 2020 yılı sonrasında tamamen otonom olan araçlarda görülmesi planlanantemel 5G teknolojilerinden biri olan V2X (VehicletoEverything) - kısaca araçtan her şeye iletişimteknolojisi - ile ilgili deneme yapan ilk Türk operatörü oldu.Türk Telekom, Nokia ile Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) yaptığı V2X demosuile akıllı ulaşım sistemleri alanında 5G teknolojisi sayesinde gelen son derece düşük gecikme süreleri ileyaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına önemli bir katkı sağlamış oldu.

Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) Türk Telekom ve Nokia tarafından hazırlanan V2X demosunda katılımcılar 5G altyapısı üzerinde çalışan Akıllı Ulaşım sistemlerinin devrede olduğu 2020’yıllarına ait yoğun trafik hareketi bulunan bir metropol kentin sanal caddelerine götürüldü. Kurulan ambulans,otomobiller ve yayalardan oluşan cadde demosunda ambulans sürücüsünün güzergâhındaki tüm diğer araç ve yayalar gözle görülmeden önce algılanarak sürücünün ekranına anlık olarak konum bazlı iletildi. Son derece düşük gecikme sağlayan 5G V2X teknolojisi sayesinde  ambulans şoförü, araç içi ekranında kendi güzergâhındaki tüm araç ve yayaların konum bazlı uyarılarını dinamik olarak  önceden alarak olası bir kazanın önüne geçtiği durumlar  örnekler ile gösterildi. Bu denemeler sayesinde 5G V2Xteknolojisiileyayaların araçlar ile anlık iletişiminin yolu açılmış oldu.

“En büyük hedef 5G’ye 2020’de geçen bir ülke olmak’’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia Standında, Nokia-Türk Telekom işbirliği ile hazırlanan V2X demo alanını ziyaret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı. Önlerindeki en büyük hedefin 5G'ye 2020'de geçen bir ülke olmak olduğunu dile getiren Arslan, "Ancak bununla yetinmeyip standartların belirlenmesi dahil bu işin öncüsü olmak. Onun için her platformda bir araya geliyoruz" diye konuştu. 

Doğan: “5G ile ulaşım daha akıllı, daha güvenli”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom’un 5G’ye geçiş altyapı hazırlıkları ile aynı zamanda bu altyapıların kullanılacağı dikey sektörler için de ürün ve servis geliştirme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda hem yerel hem de global anlamda dünyanın en iyileriyle işbirliğine devam ediyoruz. 5G V2X teknolojisinin altyapı çalışmalarını Nokia ile gerçekleştirdiğini belirten Doğan,“Nokia ile gerçekleştirdiğimiz V2Xdemosu ile 5G Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık. Yeni Nesil akıllı ulaşım sistemlerinde hedeflenen; birbirine bağlanan araçlar, akıllı şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik işaret ve işaretçileri için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğidir. Nokia ile geliştirdiğimiz sistem sayesinde daha düzenli, güvenli ve ekonomik  ulaşım imkanı sağlanabilmektedir. V2X teknolojisi ile araçların güzergâhındaki diğer araçlarla, yayalarla ve tüm akıllı ulaşım sistemleri haberleşerek bir iletişim ağı oluşturmuş oluyoruz. Bu ağdan alınan bilgiler ile daha güvenli, çevreci, verimli ve konforlu bir trafik ortamı sağlıyoruz.” diye konuştu.

5G ile yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün en çok hissedileceği sektörlerin başında otomotiv ve akıllı ulaşım sistemleri geliyor. Şu an sektördeki araçlarda sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren yarı-otonom teknolojiler sunulmaya başlandı. 2020 yılı sonrasında tamamen otonom araçlarında görülmesi planlanıyor. 5G ile gelecek son derece düşük gecikme süreleri, yüksek kapasite ve hız ile yeni nesil Akıllı Ulaşım sistemlerinin gereksinimleri karşılanmış olacak.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırçuval ise şunları söyledi:

“Nokia, Türk Telekom ile yürüyen işbirliğimizden gurur duymaktadır. Bugün burada, sayısallaşmanın kent yaşamını ve insanların hayatını nasıl değiştirebileceği hakkında fikir veren bir uygulamayı birlikte gösterdik. Hiç şüphesiz bu teknolojiler, sayısal dönüşümün bir sonraki adımı olarak, yakın gelecekte Türk Telekom’un desteğiyle Türkiye’de uygulamaya konulacaktır.”

Yaşam kalitesi artacak

Akıllı ulaşım sistemlerinin, akıllı şehir çözümleri ile entegre olarak kullanılması yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına da önemli katkılar sağlıyor. Akıllı ulaşım sistemleri, trafikten kaynaklı zaman kaybını, kaza sayısını ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeleri büyük oranda azaltıyor. Trafik süresinin azalmasından dolayı karbon emisyonu düşüyor. Olağan üstü durumlarda trafik kapasitesinin kontrol edilebilmesi ve yönlendirilebilmesine kadar birçok faydası oluyor.

5G konusundaki temel standardizasyon kuruluşlarından 3GPP’nin çalışmalarını tamamladığı Release (Sürüm) 14 ile başlayan ve ileriki sürümler ile standartlaştırma çalışmaları devam eden V2X, Vehicle-to-everything, kısaca “araçtan her şeye iletişimi” teknolojisinin denemelerine başlanmış ve 2018 yılında devam edilmektedir.

V2X (VehicletoEverything) teknolojisi sayesinde aşağıdaki faydalara ulaşılması hedeflenmektedir:

·         YeniNesilakıllıulaşımsistemlerindehedeflenen; birbirinebağlananaraçlar, akıllışehiraltyapısı, ulaşımaltyapısı, yollar, köprüler, trafikişaretveişaretçileriiçinstandardizasyonvesistemlerinbirlikteçalışabilirliğidir. Bu sistemleriledahadüzenli,güvenliveekonomikulaşımimkanısağlanabilmektedir.

·         5G ileyaşanacakdeğişiminençokhissedileceğisektörlerinbaşındaotomotivveakıllıulaşımsistemlerigelmektedir. Şuansektördekiaraçlardasürüşükolaylaştıranvedahagüvenli hale getirenyarı-otonomteknolojilersunulmayabaşlandı. 2020 yılısonrasındatamamenotonomaraçlarında görülmesiplanlanıyor.

·         5G ilegelecekson derecedüşükgecikmesüreleri, yüksekkapasitevehızileyeninesilAkıllıUlaşımsistemlerininihtiyaçlarıkarşılanmışolacak.  

·         V2X teknolojisiile Araçlarıngüzergahındakidiğeraraçlarla, yayalarlavetümakıllıulaşımsistemlerihaberleşerekbiriletişimağıoluşturulmaktadır. Bu ağdanalınanbilgileriledahagüvenli,çevreci,verimlivekonforlubirtrafikortamısağlanabilmektedir.

Nokia hakkında. Nokia insanları ve nesneleri bağlayan teknolojiler konusunda küresel bir liderdir. BellLabs ve Nokia Technologies’in inovasyonlarıyla desteklenen Nokia, bağlantılı yaşamlarımızın gitgide daha da merkezinde olan teknolojilerin yaratılması ve lisanslanması konularında öncüdür.

Kablolu ve kablosuz şebekeler için en gelişmiş yazılım, donanım ve  servisler sunan Nokia, iletişim servis sağlayıcılarının, devlet organlarının ve büyük kurumların iletişimleri için 5G, Bulut ve Nesnelerin İnterneti alanlarında yardımcı olacak şekilde kendini konumlandırmıştır. http://nokia.com

Türk Telekom Grubu hakkında  . 177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş,